9. Záruka a reklamácia
9.1. Našim prvoradým cieľom je objednávky vybaviť riadne a včas, adekvátnym spôsobom, vždy k spokojnosti kupujúceho. Poznámky a reklamácie kupujúcich prijímame emailom alebo písomne na adrese poskytovateľa.
9.2. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
9.3. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar na webstránke poskytovateľa je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale kupujúci ho stratil.
9.4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním a na vady tovaru, ktoré boli preukázateľne pôsobené
nesprávnym skladovaním,
• použitím nesprávneho rozmeru, alebo typu diskového kolesa,
• použitím zdeformovaného, skorodovaného, alebo inak poškodeného diskového kolesa,
• použitím nevhodného dezénu, alebo typu prevedenia plášťa,
• nesprávnou, alebo neodbornou montážou,
• poškodením pneumatiky pri nesprávnej geometrií vozidla,
• prehustením, alebo podhustením pneumatiky,
• preťažovaním, alebo dlhodobým nevyťažovaním vozidla,
• mechanickým, chemickým poškodením, alebo znehodnotením iným vplyvom (havária, požiar),
• nesprávnou medzerou pri dvojmontáži, alebo poškodením cudzím predmetom v dvojmontáži,
• jazdou na pneumatike bez tlaku vzduchu,
• neodborným prerezaním dezénovej drážky (na plášťoch REGROOVABLE),
• použitím plášťa pod úrovňou bezpečnostnej hĺbky dezénu ( leto- 1,6 mm, zima- 3mm),
• poškodením od snehových reťazí,
• hustením iným, ako doporučeným médiom,
• používaním výrobkov v rozpore s návodom na obsluhu,
• neodborne vykonanou opravou a následným poškodením plášťa,
• používaním alebo opotrebovaním výrobku,
• poškodením ND spôsobené zásahom do integrity vozidla pri jeho prevádzkovaní,
• zásahom kupujúceho, spotrebiteľa, alebo tretej osoby.
9.5. Celková záruka na pneumatiky je limitovaná dobou do ojazdenia pneumatiky na minimálnu hĺbku dezénovej drážky stanovenej zákonom (maximálne 24 mesiacov od dátumu predaja). Výška náhrady je vypočítaná z ceny platnej v čase nadobudnutia tovaru a zo stavu opotrebovania pneumatiky vypočítaného ako percentuálny pomer zostatkovej drážky a drážky novej pneumatiky.
9.6. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry a dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis zistených vád.
9.7. Kupujúcim odporúčame, aby poskytovateľa o vadách tovaru bezodkladne informovali, tovar zaslali späť poskytovateľovi.
9.8. Telefonickú reklamáciu poskytovateľ bezodkladne prešetrí a v prípade potreby urobí nápravu. Zápisnica sa vyhotoví, keď kupujúci nesúhlasí so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo s prístupom poskytovateľa k reklamácii, alebo ak okamžité prešetrenie reklamácie nie je možné. Kópia zápisnice sa doručí kupujúcemu emailom.
9.9. Poskytovateľ  na písomnú reklamáciu odpovie do 30 dní. Odpoveď poskytovateľ archivuje v trvaní 3 rokov.
9.10. V prípade zamietnutia reklamácie poskytovateľ poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia, ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy. Posudok poskytovateľ poskytne spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Toto odborné posúdenie obsahuje identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie; presnú identifikáciu posudzovaného tovaru; popis stavu tovaru; výsledok posúdenia; dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
9.11. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má možnosť sa obrátiť na zástupcov spotrebiteľov na území Slovenskej republiky.